Föräldraföreningen Bullerbyn Villkor

Stadgar
Antagna vid möte för föreningens bildande 1994-02-22 och vid ordinarie föreningsmöte 1998-03-05, 2009-04-28, 2011-04-20 och 2019-04-02.

§ 1 NAMN
Föreningens namn är Föräldraföreningen Bullerbyn.

§ 2 VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens verksamhetsområde är Stockholms län.

§ 3 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att tillvarata barndiabetikers intressen.
Föreningen ska särskilt verka för
att sprida kunskap om barndiabetes
att påverka Landstinget att åstadkomma bättre sjukvårdspolitiska villkor för barndiabetiker
att stödja nydebuterade barndiabetiker
att anordna utflykter och andra aktiviteter bland annat kolloverksamhet samt
att samarbeta med organisationer med likartad inriktning.

§ 4 MEDLEMSSKAP
Medlem av föreningen är varje familj som till föreningen betalar av ordinarie föreningsmöte fastställd årsavgift. Årsavgiften ska vara erlagd före januari månads utgång Medlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av föreningsmöte fattat beslut, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Till hedersmedlem kan föreningen vid ordinarie föreningsmöte utse person som genom utomordentligt värdefulla och initiativrika insatser främjat föreningens verksamhet. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 5 STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska bestå av ordförande och ytterligare minst två och högst fyra ordinarie ledamöter samt minst tre och högst fem suppleanter. Styrelsen väljs av ordinarie föreningsmöte för ett år och utser inom sig sekreterare och kassör liksom andra funktioner. Styrelsen är beslutsför med tre ledamöter närvarande varav två ordinarie ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av två personer som väljs på ett år.

§ 7 FÖRENINGSMÖTE
Ordinarie föreningsmöte hålles årligen före april månads utgång. Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligen och utsändas senast två veckor före mötesdagen. Varje familj äger vid föreningsmöte en röst, som inte får avgivas genom ombud. Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

§ 8 FÖRENINGENSMÖTETS ÄRENDEN go now
Vid ordinarie föreningsmöte ska följande ärenden förekomma:
1 Mötet öppnas.
2 Mötets behöriga utlysande.
3 Fastställande av dagordning.
4 Val av mötesordförande.
5 Val av mötessekreterare.
6 Val av två justeringsmän.
7 Styrelsens och revisorns berättelser.
8 Beslut om ansvarsfrihet.
9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
10 Förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
11 Fastställande av årsavgift.
12 Val av ordförande.
13 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
14 Val av revisor och revisorsuppleanter.
15 Val av valberedning.
16 Övriga ärenden.
17 Mötet avslutas.

§ 9 VERKSAMHETSÅRETS OMFATTNING
Verksamhetsåret ska sammanfalla med kalenderår.

§ 10 ÄNDRING AV STADGAR
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på ordinarie föreningsmöte.

§ 11 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.

§ 12 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Förslag till föreningens upplösning får endast upptas till avgörande under förutsättning att kallelse innehållit förslag därom.
Beslut om upplösning av föreningen förutsätter
att beslutet fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie föreningsmöte,
att dessa föreningsmöten hålls med minst en månads mellanrum och
att minst 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna vid respektive föreningsmöte enar sig om beslutet.
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar Svenska Diabetesförbundet.

Senast ändrad: 2023-01-16 10:16:48