Sveriges 4H Villkor

Nedanstående villkor måste du godkänna för att kunna bli medlem. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Riksförbundet Sveriges 4H sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Riksförbundet Sveriges 4H sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett personuppgiftsansvar. Från den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida, www.imy.se, kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Riksförbundet Sveriges 4H hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokal klubb.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, kunna informera dig kring bokade aktiviteter och för att förse dig med viktig information om ditt medlemskap.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra lokalavdelningar om Riksförbundet Sveriges 4H bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden via epost så kan du själv spärra dig genom att maila info@4h.se. Riksförbundet använder uppgifterna för att kunna söka statligt driftsbidrag och de lokala länsförbunden och klubbarna kan också använda uppgifterna för att söka bidrag från respektive Regioner och kommuner.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård. Eftersom du har din hemvist i en lokal klubb kan denna förening behandla uppgifterna på samma sätt.

Personuppgifter om dig som förtroendevald

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag. Din ledar- eller funktionärsbehörighet avgör i vilken utsträckning du har tillgång till info från medlemsregistret.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Då Riksförbundet Sveriges 4H har många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik – även om ditt medlemskap upphör. Vi sparar uppgifterna upp till ett (1) år efter senaste förfallodatum på fakturan. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap och annan medlemshistorik.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Riksförbundet Sveriges 4H eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, såsom postutskick som sköts av extern part. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

4H samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shieldöverenskommelsen mellan EU och USA.

Distansavtalslagen

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på 4H.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail info@4h.se eller telefon 0150- 503 80 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Registrerade uppgifter

Du kan också se vad du har samtyckt till. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Riksförbundet Sveriges 4H

Stora Malmsvägen 7

641 50 Katrineholm

Senast ändrad: 2021-10-11 14:11:08